XVSCR_USPV Public Administration in the CR

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (seminar tutor)
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je ukázat vývoj veřejné správy v České republice, a to zejména po roce 1989. Důraz je kladen na představení hlavních mechanismů a aktérů veřejné správy, zejména však na její reformy. Součástí kurzu je rovněž prohloubit a rozšířit teoretické vědomosti studentů v problematice veřejné správy.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  1. Hlavní pojmy v oblasti veřejné správy
  - základní přehled vývoje veřejné správy v českých zemích ve 20. století
  - podstata veřejné politiky, definice hlavních pojmů z oblasti veřejné správy, dekoncentrace, devoluce, decentralizace, státní správa, samospráva atd.
  2. Vývoj státní správy a územní samosprávy po roce 1989
  - základní přehled vývoje veřejné správy v ČR po roce 1989, analýza Ústavy ČR, hlavní zákony, legislativní proces
  3. Organizace veřejné správy
  - základní kritéria, klasifikace veřejné správy, hlavní schémata a činnost institucí
  - evropská síť veřejné správy
  4. Hlavní problémy krajské politiky
  - utváření krajské samosprávy v ČR, pravomoci, orgány
  - decentralizace v ČR
  5. Hlavní problémy komunální politiky
  - utváření obecní samosprávy v ČR, pravomoci, orgány
  6. Parlament České republiky a veřejná správa
  - organizace parlamentu ČR
  7. Správní právo, systematika, prameny, publikace právních předpisů
  - správní právo v systému práva, prameny správního práva, Sbírka zákonů
  8. Formy správní činnosti, správní uvážení a neurčité správní pojmy
  - dělení správních aktů, formy správní činnosti
  9. Samospráva
  - činnost samosprávy v samostatné a přenesené působnosti
  - soudní přezkum
  - ombudsman
  10. Správní řízení I.
  - Správní řád, zásady, účastníci řízení
  11. Správní řízení II.
  - řízení v prvním stupni, rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí
  12. Správní řízení III.
  - řízení ve druhém stupni, přezkum
  Osnova cvičení:
  1. Aktuální problémy veřejné správy, odpovídající tématům přednášek
Literature
  recommended literature
 • ŠROMOVÁ, E. Správní řízení od A do Z, 2. vydání. Olomouc: Anag, 2012. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2010. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). Olomouc: Periplum, 2009. info
 • BALÍK, S. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. info
 • SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009. info
 • HLEDÍKOVÁ, Z., J. JANÁK, J. DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. info
 • PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Masarykova Univerzita v Brně a nakladatels, 2007. info
 • ONDRUŠ, R. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. 1. vydání. Praha: Linde, 2005. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2014, summer 2015.
 • Enrolment Statistics (summer 2013, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/XVSCR_USPV