Cíle studijního programu

Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti získají přehled o organizačně právních formách podnikání, o přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

- v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec v nižší až střední manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

- při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

- při dalším studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomiky a managementu na MVŠO či na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu jsou zabezpečeny studijními předměty jako je mikroekonomie, makroekonomie, management, podniková ekonomika, právo, marketing, finance a řízení lidských zdrojů, které tvoří nezbytné východisko pro navazující prohlubující předměty. Profil absolventa mimo nezbytných všeobecných znalostí akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera a ekonoma malého a středního podniku.

V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech zabývat aplikací získaných poznatků zejména na regionální, ale i na i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti budou studenti vybaveni jazykovými dovednostmi pro komunikaci v cizím jazyce.

Významnou součástí profesně zaměřeného studijního programu je zapojení odborníků z praxe jak v podobě přímého zapojení do výuky předmětů dle studijního plánu, tak při utváření specifické nabídky dalších volitelných předmětů, umožňující studentům směřování jejich budoucího profesního uplatnění a zvolené pracovní kariéry. Ve vazbě na špičkové odborníky z praxe jsou také vytvářeny „další komunikační platformy“ (workshopy, prezentace, konference, vyžádané přednášky), na kterých si budou studenti moci ověřovat dosaženou úroveň znalostí a dovedností v konfrontaci s „realitou“.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti získají přehled o organizačně právních formách podnikání, o přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

  Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

  - v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec v nižší až střední manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

  - při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

  - při dalším studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomiky a managementu na MVŠO či na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

  Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu jsou zabezpečeny studijními předměty jako je mikroekonomie, makroekonomie, management, podniková ekonomika, právo, marketing, finance a řízení lidských zdrojů, které tvoří nezbytné východisko pro navazující prohlubující předměty. Profil absolventa mimo nezbytných všeobecných znalostí akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera a ekonoma malého a středního podniku.

  V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

  U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech zabývat aplikací získaných poznatků zejména na regionální, ale i na i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti budou studenti vybaveni jazykovými dovednostmi pro komunikaci v cizím jazyce.

  Významnou součástí profesně zaměřeného studijního programu je zapojení odborníků z praxe jak v podobě přímého zapojení do výuky předmětů dle studijního plánu, tak při utváření specifické nabídky dalších volitelných předmětů, umožňující studentům směřování jejich budoucího profesního uplatnění a zvolené pracovní kariéry. Ve vazbě na špičkové odborníky z praxe jsou také vytvářeny „další komunikační platformy“ (workshopy, prezentace, konference, vyžádané přednášky), na kterých si budou studenti moci ověřovat dosaženou úroveň znalostí a dovedností v konfrontaci s „realitou“.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • - charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledů současné mikroekonomické a makroekonomické teorie a zhodnotit jejich aplikaci na aktuální hospodářko-politické problémy,
  • - definovat základní kocepty lineární algebry a matematické analýzy, - charakterizovat a využívat jak standardní matematicko-statistické a pravděpodobnostní metody, tak i základní metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat,
  • - vysvětlit stavení prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby, - charakterizovat základní výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích jejich životního cyklu,
  • - popsat legislativní rámec fungování ekonomických subjektů včetně rámce daňového a vazby na systém sociálního a zdravotního pojištění, - popsat způsoby účetního zachycení ekonomických dat podnikatelských subjektů,
  • - vysvětlit klíčové organizační, řídící, finanční a správní procesy, které probíhají v organizačních jednotkách, - identifikovat a popsat významné složky okolí organizační jednotky a jejich vliv na strategii a řízení,
  • - vysvětlit a aplikovat současné principy ekonomicko-manažerského rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost rozhodovacích subjektů, - vysvětlit využití informačních technologií při řešení ekonomicko-manažerských problémů,
  • - vyhledávat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace a aplikovat je v řídících a rozhodovacích procesech organizace, - aplikovat základní výzkumné metody při řešení praktických a teoretických ekonomicko-manažerských problém,
  • - samostatně se orientovat v oblasti tržní ekonomiky, ekonomiky podniku a jeho řízení, - sestavit a prezentovat podnikatelský plán, - sestavit, implementovat a vyhodnotit marketingové, finanční, personální a logistické plány podniku,
  • - provést základní finanční analýzu ekonomického subjektu, včetně analýzy finanční výkonnosti, finanční situace a schopnosti podniku produkovat a alokovat finanční prostředky, - orientovat se v právní problematice v oblasti podnikání,
  • - využívat vhodné IT podpory k elektronické podpoře ekonomicko-manažerských činností podniku/instituce,
  • - samostatně a odpovědně se v základních procesech organizací a aplikovat společensky odpovědný přístup do jejich řízení, - spolupracovat s ostatními členy týmu, koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky,
  • - využívat teoretické poznatky oboru k získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí sebe i ostatních členů týmu, - efektivně komunikovat s okolím a aktivně prezentovat vlastní odborné názory,
  • - používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce a působit tak v odborných ekonomicko-manažerských pozicích v mezinárodním prostředí,
  • - rozvíjet své znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, samostatným studiem odborné literatury i internetové podpory a v rámci dalšího vzdělávání.
 • Uplatnění absolventa

  Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

  Manažer specializovaných oblastí vede, organizuje činnost a zodpovídá za jemu svěřený útvar nebo úsek. Podílí se na plánování a rozvoji, zabezpečuje plnění plánů a strategických cílů v oblasti, která mu přísluší. Typové pozice: finannčí manažer, manažer marketingu, nákupu, prodeje, zákaznických služeb, logistiky

  Manažer programů a komplexních projektů zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace portfolia programů nebo komplexních projektů tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanovených termínech a v rámci stanovených rozpočtů jednotlivých projektů. Typové pozice: projektový manažer, produktový manažer, oblastní manažer

  Manažer první linie / specialista vede pracovní kolektiv, zabezpečuje plánování uložených pracovních úkolů, koordinuje spolupráci členů kolektivu, kontroluje plnění přidělených úkolů a vyhodnocuje jejich výsledky. Typové pozice: Specialista logistiky, finanční specialista, daňový specialista, personalista, produktový specialista, procesní konzultant

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Struktura studijního plánu je tvořena povinnými předměty společnými všem specializacím, povinnými předměty specializace, povinně-volitelnými předměty specializace (typu A) a povinně-volitelnými předměty typu B.

  Ve studijním programu je využíván kreditový systém ECTS, představující studijní zátěž 25-30 hod./1 kredit. 1 výuková hodina představuje 45 min., výuka je standardně realizována ve dvouhodinových výukových blocích v délce 90 min.

  V rámci bakalářského studijního programu se standardní délkou studia 3 roky studenti musí získat 180 kreditů, a to:

  - 119 kreditů absolvování povinných předmětů společných pro všechny specializace (součástí je realizace odborné praxe a zpracování bakalářské práce)

  - min. 45 kreditů absolvováním povinných a předepsaného počtu povinně-volitelných předmětů specializace, jejich konkrétní počet je dán studijním plánem specializace – ve specializaci Podniková ekonomika a management studenti absolvují povinné předměty specializace ve výši 41 kreditů a min. 1 povinně-volitelný předmět specializace typu A za 4 kredity

  - min. 8 kreditů absolvování povinně-volitelných předmětů typu B. S ohledem na rozložení studijní zátěže a přímé výuky v kombinovaném studiu v min. rozsahu 80 hodin / semestr je studentům doporučena volba předmětů ve 4. a 5. semestru a získání 4-6 kreditů ve 4. semestru a 2-4 kreditů v 5. semestru.

  Předměty do zbývajícího počtu kreditů z požadovaných 180 si studenti volí z povinně-volitelných předmětů typu A či B nebo z volitelných předmětů nabízených školou pro konkrétní akademický rok.

 • Praxe

  Součástí studia profesně zaěřeného bakalářského studijního programu je odborná praxe v rozsahu 12 týdnů, rozdělená rovnoměrně do všech ročníků studia následovně:

  1. ročník – 4 týdny

  2. ročník – 4 týdny

  3. ročník – 4 týdny

  Odbornou praxi student vykonává na smluvních pracovištích zajišťující praxi studentů, které se školou dlouhodobě spolupracují, či na pracovištích, které k vykonávání odborné praxe schválil, po posouzení odborné náplně, garant odborných praxí ve stanoveném studijním programu. V kombinované formě studia je zohledněna praxe u stávajících zaměstnavatelů korespondující se studijním programem, jeho cílem, obsahovou náplní a profilem absolventa.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Klíčové formální a obsahové informace kladené na kvalifikační práce jsou upraveny ve Směrnici pro závěrečné práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na bakalářský studijní program Economics and Management navazuje navazující magisterský studijní program Economics and Management.

Základní údaje

Zkratka
1130
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

2
počet aktivních studentů

Moravská vysoká škola Olomouc
Program zajišťuje