XPOK Právo obchodních korporací

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jan Vylegala, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vylegalová (přednášející)
Garance
JUDr. Jan Vylegala, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Pá 9:35–11:05 B2.333
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Právo obchodních korporací navazuje na Soukromé právo 1 a Soukromé právo 2. V rámci práva obchodních korporací je pozornost zaměřena na společnosti osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) a kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), družstvo a dále na obchodní korporace mající původ v unijním právu (evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost). Rovněž je podán základní výklad práva cenných papírů - v rozsahu nezbytném pro výuku práva obchodních korporací.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Jednání podnikatele. Vymezení pojmů podnikatel, sídlo podnikatele, zastoupení podnikatele, prokura, zákaz konkurence, obchodní rejstřík, obchodní firma.
  2. Podnikající fyzická osoba. Základy živnostenského podnikání. Živnost. Živnostenský rejstřík.
  3. Úvod do korporačního práva. Vymezení základních pojmů (právnické osoby, korporace, fundace, ústavy), založení obchodní korporace.
  4. Vklad. Správa vkladu, základní kapitál, podíl, zrušení a zánik obchodní korporace, likvidace.
  5. Osobní společnosti. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost.
  6. Kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezením (vznik společnosti, práva a povinnosti společníků, zánik účasti společníka ve společnosti).
  7. Kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezeným (orgány korporace, převod podílu, zrušení společnosti).
  8. Právo cenných papírů. Akcie, zatímní listy, dluhopisy, opční listy.
  9. Kapitálové společnosti. Akciová společnost (vznik, právní a majetková charakteristika, základní pojmy a instituty právní úpravy, práva a povinnosti akcionářů).
  10. Kapitálové společnosti. Akciová společnost (struktura orgánů, zrušení, zánik).
  11. Družstvo. Právní a majetková charakteristika, základní pojmy a instituty právní úpravy, práva a povinnosti členů, členství.
  12. Družstvo. Orgány družstva, bytové družstvo, sociální družstvo.
  13. Ochrana průmyslových práv.
  Vybraná témata budou přednášena ve spolupráci s odborníky na obchodní právo působící v podnikové praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech. info
 • ČERNÝ MICHAL. Právo obchodních korporací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. info
 • HAVEL, Bohumil a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-923-9. info
  doporučená literatura
 • ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. info
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67f3b5b3f83f4fde97c2937f177a6cdf%40thread.tacv2/conversations?groupId=6192b0b5-68dd-4152-a5c3-596ed46f22b7&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.