YZSP_USPV Základy sociologie a psychologie

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
6/0/0. Přednáška 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Martin Zielina
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem disciplíny je seznámit studenty zejména se základními sociologickými a psychologickými přístupy, které lépe objasňují motivaci a jednání člověka v soudobé společnosti. Studenti získají základní informace o sociologii a psychologii. Důraz je kladen na pluralitní pohled na člověka v soudobé společnosti. Různé, často si konkurující teorie, popisují jednotlivce z mikro pohledu jeho osobnosti (psychologie) směrem k obecnějšímu makro pohledu různých skupin či institucí (sociologie).
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Základní charakteristiky sociologie a psychologie, dělení věd (sociální, humanitní, technické, přírodní), idiografický a nomotetický přístup, paradigmata (PLHÁKOVÁ, KELLER);
  2. Předmět psychologie, základní termíny psychologie, základní psychologické procesy (kognitivní) (PLHÁKOVÁ);
  3. Základní psychologické procesy (emocionální, volní) (PLHÁKOVÁ);
  4. Psychologie osobnosti (temperament, charakter, typologie osobnosti, osobnostní inventáře a dotazníky) (CAKIRPALOGLU);
  5. Psychologické paradigma I. (psychoanalýza) - egoobranné mechanismy, topografický a strukturální model osobnosti, eros, Oidipův komplex, S. Freud (CAKIRPALOGLU, PLHÁKOVÁ);
  6. Psychologické paradigma II. (behaviorismus) - klasické podmiňování, operantní podmiňování, J. B. Watson (PLHÁKOVÁ);
  7. Předmět sociologie a základní sociologické pojmy (socializace, enkulturace, akulturace, instituce, organizace, byrokracie, skupina) (KELLER);
  8. Jedinec a společnost - realismus vs. individualismus, mikro vs. makro struktura společnosti, dynamický vs. statický pohled, G. H. Mead (KELLER);
  9. Sociologická paradigmata I. (pozitivismus, sociobiologie) (KELLER);
  10. Sociologická paradigmata II. (funkcionální strukturalismus, konfliktologie) (KELLER);
  11. Sociologické paradigma III. (fenomenologická sociologie) (KELLER);
  12. Písemný test.
Literatura
  povinná literatura
 • PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3809-3. info
 • CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4033-1. info
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1. info
 • BERGER, P. L. Pozvání do sociologie. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barri, 2007. ISBN 978-80-87029-10-7. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1387-3. info
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4. info
  doporučená literatura
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7419-102-2. info
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H., NEPRAŠ, K. Velký psychologický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-5. info
 • SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-59-8. info
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-064-3. info
 • HAYES, N. Aplikovaná psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-807. info
Informace učitele
Kolokvium:
úspěšné absolvování písemného testu minimálně na 70%.
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2015, léto 2016.