XDSCR_UEK Daňový systém ČR

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (cvičící)
Garance
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je poskytnout posluchačům podstatné informace z oblasti daní a daňové politiky s jejich konkretizací do reálií daňového systému České republiky. Student zná jednotlivé typy daní a daňových odvodů v České republice. Student umí kategorizovat a klasifikovat jednotlivé druhy daní v daňové soustavě České republice. Kurs je zahájen vysvětlováním základních pojmů, úlohou daní v ekonomice, jejich vývojem a klasifikací. Zásadní části přednášek kursu tvoří popis, konstrukce a analýza daňové soustavy České republiky s konkretizací na jednotlivé druhy daní a daňových odvodů. Student umí vyčíslit daňovou povinnost u vybraných daní, zná základní možnosti její optimalizace. Student umí vyplnit daňové přiznání, které se podává správci daně. Náplní kursu je i základní charakteristika daňové politiky v Evropské unii včetně stavu koordinace a harmonizace daní v Evropské unii, proto je student schopen posoudit a srovnat, které daně z daňové soustavy v České republice jsou vysoce harmonizovány (v kontextu Evropské unie) a které nikoliv.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Charakteristiky daňové politiky státu, Daňová soustava ČR, členění a klasifikace daní
  2. Daňová incidence
  3. Daň z příjmů fyzických osob I
  4. Daň z příjmů fyzických osob II, sociální a zdravotní pojištění
  5. Daň z příjmů právnických osob
  6. Dan z přidané hodnoty v ČR I
  7. Daň z přidané hodnoty v ČR II
  8. Spotřební a energetické (ekologické) daně
  9. Majetkové daně I
  10. Majetkové daně II
  11. Úvod k mezinárodnímu zdanění, Daně v Evropské unii
  Osnova cvičení:
  Na cvičeních budou studenti řešit konkrétní příklady a případové studie v návaznosti na odpřednášená témata. Součástí bude samostatné řešení příkladů z firemní praxe včetně vyplnění daňových přiznání.
Literatura
  povinná literatura
 • MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2014, úplná znění platná k 1. 1. 2014. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5171-9. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8. info
 • VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2012. Praha: VOX, 2010. ISBN 978-80-7201-881-9. info
 • Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-005-8. info
Informace učitele
Zápočet
Prezenční:
- 60 % účast na cvičeních,
- úspěšné absolvování průběžných písemných prací (celkem 4 práce s minimální průměrnou úspěšností 60 % - v případě nedosažení 60 % se snižuje hodnocení závěrečné zápočtové písemné práce o 1 bod za každé započtené 3 procentní body chybějící k dosažení 60% úspěšnosti.
- úspěšné absolvování závěrečné zápočtové písemné práce (minimální úspěšnost 26 bodů ze 40 bodů)
Zkouška
Ústní zkouška po získání zápočtu, maximálně lze u zkoušky získat 60 bodů (zbylých až 40 bodů tvoří bodové hodnocení ze zápočtu)
K získání zápočtu i zkoušky je 1 řádný a nejvýše 2 opravné termíny (bez ohledu na formu studia). 1. řádný termín zápočtu je nutno absolvovat nejpozději v zápočtovém týdnu příslušného semestru (platí i pro kombinovanou formu studia).
V případě vyčerpání stanoveného počtu pokusů je nutno si předmět zapsat další akademický rok znovu.
Při skládání zkoušky i zápočtu je nutno vždy vycházet z aktuálně platné legislativy pro rok 2014.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016.