XFU2 Finanční účetnictví 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na znalosti získané v předmětu Finanční účetnictví 1 rozšíření a prohloubení účetních znalostí o specifické účetní případy a metodické postupy účtování v podnikatelské sféře. Zdůrazněna je vazba mezi účtováním (bookkeeping) a účetnictvím (accounting). Výklad vychází ze základních metodických prvků účetnictví, z významu harmonizace účetnictví, pozornost je věnována významu účetní závěrky a její prezentaci s využitím účetních výkazů.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Modely oceňování a účtování zásob.
  2. Dlouhodobá aktiva a jejich účetní zobrazení u podnikatelských subjektů I.
  3. Dlouhodobá aktiva a jejich účetní zobrazení u podnikatelských subjektů II.
  4. Finanční aktiva.
  5. Význam pohledávek a závazků z obchodních vztahů.
  6. Zobrazení osobních nákladů v účetnictví.
  7. Účty časového rozlišení nákladů a výnosů, výdajů a příjmů.
  8. Význam účtování opravných položek a rezerv.
  9. Vlastní a cizí zdroje financování.
  10. Účetní uzávěrka a závěrka, výsledek hospodaření, zisk nebo ztráta, dělení, úhrada.
  11. Konsolidace a konsolidovaná účetní závěrka II, harmonizace účetnictví.
  12. Účetní výkazy, audit.
Literatura
  povinná literatura
 • KRAJŇÁK MICHAL. Finanční účetnictví 2. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • JÍLEK, J. Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2774-5. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum: účetnictví podnikatelů 2018. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-989-3. info
 • BÁRKOVÁ, D., HINKE, J. Účetnictví 1: aplikace principů a technik. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0331-7. info
 • HERZÁNOVÁ, R., KRAJŇÁK, M. Finanční účetnictví. Olomouc: MVŠO, 2012. ISBN 978-80-247-3953-3. info
  doporučená literatura
 • STROUHAL, J. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-991-6. info
 • VAŠEK, L., PROCHÁZKA, D. Účetnictví - výkaznictví, vybrané oblasti IFRS. Praha: Institut Certifikace účetních, 2018. ISBN 978-80-8798-519-9. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví: principy a techniky. Praha: Institut Certifikace účetních,, 2018. ISBN 978-80-87985-15-1. info
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Bova Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. info
Metody hodnocení
Zápočet: individuální úkoly, seminární práce, zápočtový test, aktivní účast na cvičeních.
Zkouška: ústní.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.