Mezinárodní marketing
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D.
Mezinárodní marketing
Info
Období
léto 2022
Předmět mezinárodní marketing je vyučován formou konzultací. Je třeba sledovat interaktivní osnovy, ve kterých budou průběžně doplňovány  prezentace, učební materiály a texty a doporučovaná videa. 

Konzultace dle dohody s vyučujícím. 

1. tutoriál 11.5. 2022 od 17:00  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQyZjBkMjktMmZhYi00NWIxLTk4MTgtMzJlNTIwMDc5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b%22%2c%22Oid%22%3a%226fb57587-58e6-4765-897f-7793ce19359d%22%7d 

2. tutoriál  12.5.2022 od 17:00  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWViYzIwYjItNGQzMS00MGE2LWFlYjMtZjk2OWQ5ZmVjNjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b%22%2c%22Oid%22%3a%226fb57587-58e6-4765-897f-7793ce19359d%22%7d

Učitel doporučuje studovat od 14. 2. 2022 do 27. 2. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 28. 2. 2022 do 13. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 14. 3. 2022 do 27. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 28. 3. 2022 do 10. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 11. 4. 2022 do 24. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 25. 4. 2022 do 8. 5. 2022.
Předchozí