XLM_UMM Logistics Management

Moravian Business College Olomouc
summer 2015
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (lecturer)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (lecturer)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Prerequisites (in Czech)
Základní znalosti z ekonomiky podniku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se naučí definovat a popsat základní prvky logistických systémů. Budou schopeni vyhodnotit logistické plány podniku dle stanovených kritérií. V rámci přednášek získají studenti široké znalosti a porozumění rozsahu a problematice logistického managementu, jeho funkcím a vlivu na organizační strukturu podniku. Logistický management je způsob řízení podniku tak, aby pohyb materiálů a zboží od dodavatelů do podniku a na jednotlivá pracoviště, stejně jako výrobků a polotovarů z pracovišť a z podniku k zákazníkům byl plynulý, co nejrychlejší a s nejnižšími náklady.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  1. Základní pojmy a terminologie
  - historie, definice, základní pojmy
  - vývoj podnikové logistiky
  - cíle a integrace
  - Logistický systém, aktivní a pasivní prvky
  - Logistické výkony a náklady
  2. Logistické řetězce. Dodavatelské řetězce. Dodavatelská síť.
  3. Materiálové hospodářství. Logistické pracovní prostředky
  - druhy materiálů
  - manipulační jednotky
  - obalové hospodářství
  - druhy a použití logistických pracovních prostředků
  4. Zásobování
  - nákup
  - objednací systémy
  - druhy zásob
  - normování zásob
  - metody a směry v řízení zásob (ABC analýza, XYZ analýza)
  5. Skladové hospodářství.
  - technické a ekonomické faktory skladového hospodářství
  - řízení skladového hospodářství
  - oblasti a typy skladování
  - funkce skladování
  - hlavní směry ve skladování
  6. Logistické pracovní prostředky. Aktivní prvky
  7. Odpadové hospodářství
  - zpětná logistika
  - druhy odpadů
  - zdroj druhotných surovin
  - ochrana životního prostředí
  - podniková ekologie a logistika
  8. Doprava
  - efektivnost dopravy
  - logistický podnik
  - druhy dopravy
  9. Řízení kvality v logistice
  - standardizace, unifikace, typizace
  - Certifikace, ISO
  - Logistický certifikát
  10. Informační toky v logistice. IS v logistice
  - Virtuální logistika. E-logistika
  - Automatická identifikace
  - QR, ECR
  - CI technologie
  11. Logistická strategie a plánování
  - logistické funkce
  - Struktura logistických funkcí podle úrovni řízení
  - Hierarchie logistických rozhodnutí
  - Integrace logistických plánů podniku
  - Štíhlá logistika (JIT, KANBAN, 5S, 3MU, Kaizen)
  - Zásady pří zavádění logistiky
  - Kroky zavádění úspěšné logistiky
  12. Řízení rizik v logistice
  - Riziko v logistice
  - Hlediska klasifikace rizik v logistice
  - SCRM
  - Fáze nepřetržitého procesu řízení rizik

  Osnova cvičení:
  1. Logistické výkonové ukazatele:
  - Spolehlivost dodávek,
  - Dodací lhůta,
  - Stupeň úplnosti dodávky.
  2. Optimální cesty v síti:
  - základní pojmy teorie grafů
  - Kruskalův algoritmus, Djikstrův algoritmus, CPM
  3. Řízení zásob
  - ABC analýza zásob,
  - normování zásob,
  - optimální velikost objednávky.
  4. Logistické náklady
  - případové studie
  5. Manipulační systémy
  - případové studie
  6. Skladové hospodářství
  - případové studie
Literature
  required literature
 • SIXTA J., ŽIŽKA M. Logistika - používané metody. Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2. info
 • STEHLÍK A., KAPOUN J. Logistika pro manažery. Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-37-8. info
 • EMMET STUART. Řízení zásob. Computer Press a. s., 2008. ISBN 978-80-251-1828-3. info
 • SIXTA J., MAČÁT V. Logistika - teorie a praxe. CP Books, a. s., 2005. ISBN 80-251-0573-3. info
 • PERNICA P. Logistika pro 21. století. Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4. info
 • LAMBERT DOUGLAS M., STOCK JAMES R., ELLRAM LISA M. Logistika. Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1. info
  recommended literature
 • SYNEK M. Manažerská ekonomika. Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • TOMEK G., VÁVROVÁ V. Řízení výroby a nákupu. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1479-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2012, summer 2013, summer 2014, Summer 2016, winter 2016, winter 2017, winter 2018, winter 2019.
 • Enrolment Statistics (summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2015/XLM_UMM