XDSCR_UEK Tax System in the Czech Republic

Moravian Business College Olomouc
summer 2014
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (lecturer)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kursu je poskytnout posluchačům podstatné informace z oblasti daní a daňové politiky s jejich konkretizací do reálií daňového systému České republiky. Student zná jednotlivé typy daní a daňových odvodů v České republice. Student umí kategorizovat a klasifikovat jednotlivé druhy daní v daňové soustavě České republice. Kurs je zahájen vysvětlováním základních pojmů, úlohou daní v ekonomice, jejich vývojem a klasifikací. Zásadní části přednášek kursu tvoří popis, konstrukce a analýza daňové soustavy České republiky s konkretizací na jednotlivé druhy daní a daňových odvodů. Student umí vyčíslit daňovou povinnost u vybraných daní, zná základní možnosti její optimalizace. Student umí vyplnit daňové přiznání, které se podává správci daně. Náplní kursu je i základní charakteristika daňové politiky v Evropské unii včetně stavu koordinace a harmonizace daní v Evropské unii, proto je student schopen posoudit a srovnat, které daně z daňové soustavy v České republice jsou vysoce harmonizovány (v kontextu Evropské unie) a které nikoliv.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  1. Charakteristiky daňové politiky státu, Daňová soustava ČR, členění a klasifikace daní
  2. Daňová incidence
  3. Daň z příjmů fyzických osob I
  4. Daň z příjmů fyzických osob II, sociální a zdravotní pojištění
  5. Daň z příjmů právnických osob
  6. Dan z přidané hodnoty v ČR I
  7. Daň z přidané hodnoty v ČR II
  8. Spotřební a energetické (ekologické) daně
  9. Majetkové daně I
  10. Majetkové daně II
  11. Úvod k mezinárodnímu zdanění, Daně v Evropské unii
  Osnova cvičení:
  Na cvičeních budou studenti řešit konkrétní příklady a případové studie v návaznosti na odpřednášená témata. Součástí bude samostatné řešení příkladů z firemní praxe včetně vyplnění daňových přiznání.
Literature
  required literature
 • MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2014, úplná znění platná k 1. 1. 2014. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5171-9. 2013. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-574-8. 2010. info
 • VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2012. Praha: VOX. ISBN 978-80-7201-881-9. 2010. info
 • Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-005-8. 2008. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2015, Summer 2016.
 • Enrolment Statistics (summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2014/XDSCR_UEK